Effekten av systemisk behandling för atopisk dermatit på depression

Eksem eller atopisk dermatit (AD) är en av de vanligaste kroniska hudsjukdomarna globalt. Syftet med den aktuella studien var att beskriva förekomsten av depression bland vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit som behandlas inom den vanliga rutinsjukvården. Studien ville även jämföra depressiva symptom före och under systemisk behandling. Data

analyserades från det svenska kvalitetsregistret SwedAD som omfattar patienter med atopisk dermatit som står på systemisk behandling. Studien visade att mer än hälften av patienterna med måttlig till svår atopisk dermatit hade depressiva symtom före behandling, varav 20% hade en svår depression och 4% självmordstankar. Systemisk behandling av atopisk dermatit minskade både depressiva symtom, självmordstankar och fysiska symtom på atopisk dermatit vid 6 månader. Denna positiva effekt kvarstod vid 12 månader. Flera symptom vid depression förbättrades signifikant t.ex. nedstämdhet, oroskänslor, sömnsvårigheter, koncentration, initiativförmåga, engagemang och livslust. Det fanns ett samband mellan svårighetsgraden av eksem, klåda och depression.

Studien belyser att det finns en samsjuklighet mellan måttlig till svår atopisk dermatit och depression hos en stor andel av patienter med atopisk dermatit. Detta skulle kunna bero på sjukdomsbördan av hudsjukdomen som påverkar flera aspekter av livskvalitet, men även andra ännu ej kartlagda faktorer. Resultatet talar för att både kroppsliga och psykiska symptom skall beaktas vid val av behandling. Eksemets påverkan på hälsa och välmående syns inte alltid på huden. En ökad medvetenhet om den psykiska hälsan hos patienter med atopiskt dermatit ger ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid val av behandling – eftersom psykiska symptom förbättrades vid behandlingsoptimering.

Till toppen av sidan